Regulamin uczestnictwa w Konferencji Lunch z e-commerce

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów uczestniczących w Konferencji pn. „Konferencja Lunch z e-commerce” (zwanej dalej „Konferencją” lub „Wydarzeniem”), organizowanej w dniu 8 września 2023 roku w Uczelni Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa.
  2. Każda osoba, która potwierdziła rejestrację na Konferencję względnie przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest Konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
  3. Uczestnikiem Konferencji może być wyłącznie osoba, która dokonała rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa i uiściła stosowną opłatę, zgodnie z Regulaminem.
  4. Poprzez akceptację Regulaminu i udział w Konferencji Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Konferencją lub działalnością Ideo Force na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook,
   5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
   6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  5. Program Konferencji znajduje się na stronie https://www.lunchzecommerce.pl/. Ideo Force zastrzega sobie prawo do zmian w programie, odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu lub miejsca Konferencji i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie https://www.lunchzecommerce.pl/ oraz drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres wskazany w zgłoszeniu, ze stosownym wyprzedzeniem jednak nie krótszym niż na 5 dni kalendarzowych przed zaplanowanym terminem Konferencji.
  6. Poprzez akceptację regulaminu i zaznaczenie, przy wypełnianiu formularza zamówienia, w serwisie EVENEA.PL zgody o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Force Sp. z o.o. w celu otrzymywania na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji marketingowych i handlowych w formie newslettera. Zapoznałem się z zawartą w Polityce prywatności informacją o przysługujących mi uprawnieniach w związku z udzieloną zgodą oraz regulaminem newslettera” – Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy, informacji marketingowych i handlowych, w formie newslettera.
  7. Celem Regulaminu jest w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa Konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Konferencja, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Konferencji.
 2. Definicje
  1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
   1. EVENEA.PL - strona internetowa prowadzona pod adresem https://evenea.pl/pl, odpowiedzialna za system składania Zamówień,
   2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz umożliwiający uczestnikowi zakup lub rejestrację na Konferencję, dostępny w Evenea.pl.
   3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
   4. ORGANIZATOR - Ideo Force sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000351872 kapitał zakładowy w wysokości: 250 000,00 opłacony w całości; NIP: 5213558467; REGON: 142314435, adres poczty elektronicznej: kontakt@ideoforce.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 17 860 09 59.
   5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
   6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konferencji.
   7. UCZESTNIK - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konferencji.
   8. UMOWA – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest nabycie możliwości udziału w Konferencji, do zawarcia której dochodzi na odległość poprzez dokonanie Rejestracji na stronie internetowej pod adresem https://www.lunchzecommerce.pl/ przez Uczestnika. Integralną częścią Umowy jest niniejszy Regulamin.
   9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy uczestnictwa w Konferencji w określonym terminie.
 3. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy
  1. Szczegółowe informacje o Konferencjach, w tym ich ceny są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.lunchzecommerce.pl/.
  2. Ceny biletów w Evenea.pl podane są w PLN w kwocie brutto. O łącznej kwocie, wraz z podatkami, a także o innych możliwych należnościach z tytułu uczestnictwa w Konferencji – a jeśli nie można ustalić ich wysokości, co najmniej o obowiązku ich uiszczenia – Uczestnik jest informowany najpóźniej przed złożeniem Zamówienia, w tym również, gdy wyrazi wolę związania się umową.
  3. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem systemu Evenea.pl, zgodnie z warunkami obowiązującymi w Evenea.pl. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać postanowień, wynikających z regulaminu Evenea.pl.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówienia danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji, poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy: kontakt@ideoforce.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora tj.: ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa.
  5. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Formularza Zamówienia w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i podmiotów trzecich. Uczestnik musi stosować się do zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, czy też składania zamówień na fikcyjne dane.
  6. Uczestnik może skorzystać z następujących form płatności: płatności elektroniczne oraz kartą kredytową. PayPal oraz karta kredytowa, Stripe oraz karta kredytowa, InPay oraz płatność off-line (zwykły przelew). Płatność powinna zostać uiszczona w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy uczestnictwa, ale nie później niż na 2 dni przed terminem Konferencji. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  7. Bilet na Konferencję zostanie przesłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Organizatora.
  8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Uczestnikowi treści zawieranej umowy uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Organizatora.
 4. Warunki organizacji konferencji
  1. Udział w Konferencjach jest odpłatny oraz jednorazowy. Uczestnikiem Konferencji może być każdy podmiot spełniający warunki wskazane w Regulaminie.
  2. Konferencja odbywa się w ciągu 1 dnia roboczego – w terminie i miejscu określonym w opisie Konferencji.
  3. Organizator sam decyduje o wyborze podmiotów trzecich, z pomocy których korzysta przy prowadzeniu Konferencji.
  4. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Konferencji zgodnie z programem, który określa założenia, co do celów, zakresu merytorycznego i harmonogramu Konferencji. Program dla wszystkich Konferencji dostępny jest na stronie Evenea.pl.
  5. Jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, powinien poinformować Organizatora o swojej nieobecności. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji, bez ponoszenia kosztów, związanych z rezygnacją i bez podawania przyczyny, w drodze wypowiedzenia przesłanego Organizatorowi, co najmniej poprzez e-mail na adres: kontakt@ideoforce.pl przesłany jednak nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem Konferencji.
  6. W przypadku zrezygnowania z udziału w Konferencji w terminie późniejszym niż ten określony w punkcie 4.6. Uczestnik będzie zobowiązany zwrócić Organizatorowi wydatki, poniesione w związku z czynnościami, wynikającymi z umowy, które Organizator zrealizował do czasu otrzymania informacji o rezygnacji Uczestnika. Jeśli wypowiedzenie nastąpi bez podania ważnej przyczyny, która uzasadnia konieczność rezygnacji z Konferencji, Uczestnik powinien naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Organizatora.
  7. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora lub wygaśnięcia umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron Uczestnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.
  8. Treści i materiały, które są udostępniane w ramach Konferencji mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez uczestnika z materiałów należących do Organizatora i stanowiących utwór, w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem Prawa Autorskiego, jest możliwe wyłącznie w celach niezarobkowych – dla użytku własnego.
  9. Użytkownik nie otrzymuje na własność praw autorskich do materiałów Organizatora, udostępnianych (emitowanych, wyświetlanych, odtwarzanych), podczas Konferencji. Zabrania się także utrwalania materiałów i rozpowszechniania ich, w jakiejkolwiek formie.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje, dotyczące organizacji Konferencji Uczestnik może składać, wysyłając mail na adres: kontakt@ideoforce.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora tj. ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa.
  2. W reklamacji należy opisać okoliczności reklamacji, w tym m.in. nieprawidłowości, związane z organizacją Konferencji, żądanie oczekiwanej rekompensaty oraz dane kontaktowe, potrzebne Organizatorowi do udzielenia odpowiedzi na reklamację – ułatwi to proces rozpatrywania reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, niepóźniej niż w czasie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Ideo Force Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, tel. 22-203-59-62, e-mail: kontakt@ideoforce.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351872 (dalej: „Administrator”).
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: Joanna Nowicka - Bereś adres poczty elektronicznej: j.nowicka@ideo.pl.
  3. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanym z organizacją Konferencji oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Konferencji oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). Ideo Force może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowaną Konferencją, jak również w zakresie promocji Konferencji np. poprzez publikowanie fotografii z wizerunkiem Uczestników na portalach społecznościowych administrowanych przez Organizatora np. Facebook, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie wysyłania Newslettera i przetwarzania danych osobowych podstawą będzie zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  w zw. art. 10 UŚUDE i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).  Natomiast w zakresie jakim dane nie pochodzą bezpośrednio od Użytkownika, ale zostały zgromadzone automatycznie przez system do wysyłki Newsletteru, operacje przetwarzania danych opierać się będą na uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji Newsletteru w celu optymalizacji działań mailingowych w ramach Newslettera.
  4. Zgodę na wysyłkę Newslettera można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Kto otrzyma dane osobowe – dostawca poczty elektronicznej; dostawca usług IT (takich jak hosting); usługodawcy Administratora (np. obsługa prawna).
  6. Okres przechowywania danych – dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem konferencji, a następnie przez 6 lat począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń. Po upływie tych okresów dane osobowe zostaną usunięte. 
  7. Przysługujące prawa:
  8. Przysługujące prawo Na czym polega Zastrzeżenia Jak skorzystać
   Dostępu do danych Prawo do uzyskania informacji o tym czy Administrator dysponuje danymi osobowymi, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki.
   1. Prawo dostępu do danych nie polega na przekazaniu kopii dokumentów.
   2. Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli ich udzielenie może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.
   3. Przed udzieleniem dostępu do danych, Administrator może żądać podania dodatkowych informacji , jeżeli jest to konieczne do udzielenia dostępu lub do potwierdzenia tożsamości. 
   Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.1 
   Sprostowania danych Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych.  Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego. 
   1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.1
   2. Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne, nieaktualne lub niekompletne.
   Usunięcia danych Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane osobowe zostały skasowane. Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:
   1. dane nie są już potrzebne Administratorowi albo
   2. dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo
   3. w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek usunięcia danych osobowych.
   1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.1
   2. Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte – mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w ramach postępowania.
   3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: usunięcie danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
   Ograniczenia przetwarzania Prawo do żądania, by dane osobowe nie były więcej wykorzystywane we wskazanym celu.  Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje wyłącznie, gdy:
   1. osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych albo
   2. dane są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz jeden z nich sprzeciwia się usunięciu swoich danych albo
   3. dane nie są już potrzebne Administratorowi lecz są one potrzebne osobie do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami albo
   4. osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych – korzystanie z danych osobowych ogranicza się do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.
   1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.1
   2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie Administrator powinien ograniczyć korzystanie z danych osobowych – możesz oznaczyć pojedyncze cele, dla realizacji których wykorzystuje ona dane osobowe albo wszystkie.
   3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: ograniczenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
   Wycofania udzielonej zgody Prawo do żądania, by Administrator zaprzestał wykorzystywania danych osobowych w określonym celu.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  Przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody, a jej udzielenie nie jest uzależnione od wykonania umowy, w tym świadczenia usługi. 
   1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.1
   2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie Administrator powinien zaprzestać przetwarzania danych osobowych.
   3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: wycofanie zgody na przetwarzanie danych  osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.
   Sprzeciwu Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wykorzystywanych do realizacji celów, wynikających z  naszych uzasadnionych interesów prawnych. Należą do nich: negocjowanie warunków umownych, weryfikacja wiarygodności biznesowej kontrahentów oraz zarządzanie roszczeniami.   Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. W tym celu należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane osobowe wykorzystujemy w tych samych celach. 
   1. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 6.1
   2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.
   3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.
   4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania należy napisać, których celów przetwarzania danych osobowych dotyczy sprzeciw.
   5. ależy uzasadnić swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić żądanie oraz zwiększy szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Prosimy opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji.
   Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.  Składając skargę należy wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.  Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w konferencji.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić uczestnictwo w konferencji oraz uzyskiwanie informacji marketingowych w postaci newslettera.
  11. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Odpowiedzialność i ubezpieczenie
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatora w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób.
  2. Na wyłączenie odpowiedzialności Ideo Force sp. z o.o. z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w miejscu wydarzenia (zabezpieczenie techniczne, służby ochrony, monitoring).
  3. Uczestnicy Konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).
 8. Postanowienia porządkowe
  1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie obiektu w którym odbywa się Konferencja.
  2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.
  3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
  5. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać do szatni.
  6. Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
  7. Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.
  8. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.
  9. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych (o ile będą obecni na miejscu Konferencji).
  10. Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.
  11. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:
   1. osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   2. osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
   3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   4. osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  12. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkich interpretacji postanowień Regulaminu należy dokonywać w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, jeśli zaistnieją ważne przyczyny, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu albo zmiany warunków uczestniczenia w Konferencji.
  3. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Uczestnika, jeśli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu Cywilnego.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy, powszechnie obowiązujące w prawie polskim.
  5. Wprowadzenie zmian w Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.
  6. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia tj. https://www.lunchzecommerce.pl/.

Chcesz porozmawiać o Konferencji? Jesteśmy dla Ciebie!

Joanna Tymowicz

Joanna Tymowicz

Organizator, prelekcje, sponsorzy
Barbara Kossak

Barbara Kossak

Organizator, prelekcje, sponsorzy

Bądź z nami w kontakcie. Zapisz się do newslettera.